شرکای تجاری سپاهان بارکد


 

RFID زبرا تکنولوژی  | تولید کننده چاپگرهای تخصصی بارکد، کارت و برچسب و 

Zebra Technologies

RFID  و تگخوان  (PDA) موتورولا - سیمبل  | تولید کننده بارکدخوان، هندهلد 

 RFID وتگخوان  (PDA) اینترمک   | تولید کننده چاپگر، بارکدخوان، هندهلد 

(PDA) هانیول (اچ اچ پی)   | تولید کننده بارکدخوان و هندهلد 

RFID وتگخوان (PDA)ای تی آی دی   | تولید کننده هندهلد 

(PDA) پیدیون   | تولید کننده هندهلد 
(PDA) ام 3 موبایل  | تولید کننده هندهلد 

تی اس سی   | تولید کننده چاپگر بارکد

RFID وتگخوان (PDA)دیتامکس   | تولید کننده چاپگر، بارکدخوان، هندهلد 

(PDA) سایان   | تولید کننده هندهلد

(PDA) دیتالاجیک   | تولید کننده بارکدخوان و هندهلد 

 و کارتخوان(PDA)سوکت   | تولید کننده بارکدخوان، هندهلد 

سامسونگ - بیکسولن   | تولید کننده چاپگرهای حرارتی فیش و رسید

(PDA) سی ام تی   | تولید کننده چاپگر حرارتی، بارکدخوان و هندهلد 

 (PDA) زیبکس   | تولید کننده بارکدخوان و هندهلد 

ساتو   | تولید کننده چاپگرهای تخصصی برچسب و بارکد

استار   | تولید کننده چاپگرهای حرارتی فیش و رسید

(PDA) اپتیکن   | تولید کننده بارکدخوان و هندهلد 

سوو   | تولید کننده چاپگرهای حرارتی فیش، رسید و برچسب
RFID آلین  | تولید کننده تگ و تگخوان